Privacyverklaring
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting 015NOW (hierna te noemen “015NOW”). Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Als u gebruik maakt van diensten van 015NOW of contact met ons zoekt, dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak) of via een formulier, via onze website, via de mail of via een van onze teamleden. Gegevens die wij nodig hebben, zijn bijv. :

  • Naam
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

Waarom is dat nodig?
De `Wet Bescherming Persoonsgegevens’ noemt als verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.’ Voor de uitvoering van onze diensten, zoals het begeleiden en adviseren bij uw zoektocht naar het vinden van passend (vrijwilligers)werk of het opzetten van een onderneming, is het noodzakelijk om persoonlijke informatie over personen te verwerken.


Voor publiciteitsdoeleinden zetten wij berichten en foto’s op social media, bijv. onze eigen website of Facebook. Voor de plaatsing van een foto waarop u herkenbaar staat, vragen we altijd uw toestemming.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Na het afronding van een (coachings-)traject zullen we uw persoonsdossier nog 2 jaar bewaren. Vervolgens willen we i.v.m. de statistieken en ontwikkeling van 015NOW uw data geanonimiseerd bewaren.  

Betalingsgegevens zijn wij conform de fiscale regelgeving verplicht om 7 jaar te bewaren.

Delen met anderen
015NOW werkt samen met andere deskundigen. Met uw toestemming zal 015NOW uw gegevens indien noodzakelijk verstrekken aan anderen, zoals andere coaches of professionals.
Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kan 015NOW uw gegevens ook ter beschikking stellen aan wetshandhavende instanties.

015NOW zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft 015NOW een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

015NOW blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@015now.nl.

Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
015NOW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via contact@015now.nl.

Informatie, klachten
Als u vragen en/of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door 015NOW kunt u contact opnemen via contact@015now.nl.

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring.

Voor meer algemene informatie over privacy kunt u de website raadplegen van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.